Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně : Mgr. Zlatava Štanclová 
Telefon : 465539115   E-mail : zlaticko10@seznam.cz    Konzultační hodiny : po dohodě

 

Obsah činnosti výchovné poradkyně:  

•          Kariérové poradenství.

•          Pomoc při volbě povolání, administrace, poradenství.

•          Individuální šetření s jednotlivými žáky v otázce volby povolání.

•          Spolupráce s třídními učiteli.

•          Poradenství rodičům žáků, zajišťování exkurzí do jednotlivých středních škol a

           učilišť, zajišťování návštěvy zástupců škol u nás ve škole.

•          Spolupráce se školským poradenským zařízením – Úřad práce, PPP, SVP, IPS ÚP,…

•          Metodická pomoc, individuální vzdělávací plány pro problémové žáky.

•          Práce se žáky nadanými, péče o žáky s individuálními potřebami.

•          Provádění monitorování chování problémových žáků.

•          Poskytování informací o činnosti školy, regionu, o možnostech uplatnění na trhu

           práce.

•          Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, sdělovat možnosti

           poradenské péče.

•          Vedení písemných záznamů.

•          Účast na BURZE STŘEDNÍCH ŠKOL , ukázat žákům i rodičům možnosti dalšího

            vzdělávání a získání výučního listu a kvalifikace a tím tak lepšího         

            uplatnění na trhu práce.

•          Pomoc při výběru správného učebního oboru, vyplňování dotazníků, přihlášek na     

            střední školy, zápisových lístků.

•          Vyhledávat informace o vybraných oborech a středních školách pomocí internetu,   

            katalogu a atlasu středních škol, vyhledávat v databázi podle různých kritérií.

•          Vést písemné záznamy o vycházejících žácích a jejich umístění na středních

           školách, vést statistiku úspěšnosti dalšího vzdělávání žáků školy.

•          Kontrolovat na začátku školního roku, zda přijatí žáci do středních škol zahájili  

           docházku, pomoci žákům a jejich rodičům k dodatečnému přijetí na OU a SOU po  

           zahájení školního roku.

•          Vést záznamy o problémových žácích, spolupracovat s ostatními organizacemi při

            řešení problémů v chování žáků, spolupracovat s třídním učitelem.

•          Preventivně bránit proti záškoláctví, a rizikového chování (viz plán ŠMP).

•          Zajišťovat jednání se zákonnými zástupci žáků při řešení problémů, ve spolupráci

            s OPD a OSPOD řešit problémové žáky na výchovné komisi.

•          Poskytovat poradenství žákům.

•          Informovat žáky o možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím nástěnky nebo

           vitríny v hlavní chodbě školy a v předmětech volba povolání a výchova k

           občanství.

•          Aktualizovat informace, vést databázi středních škol a učilišť a kontaktů na ně.

•          Podílet se na prevenci rizikového chování a vypracování MPP.

•          Informovat ostatní pedagogy o změnách v legislativě, o možnostech řešení 

            jednotlivých problémů, zapojit třídní učitele do řešení problémů jednotlivých žáků

•          Navrhovat žákům možnosti mimoškolní činnosti

•          Přesvědčovat žáky i jejich rodiče o nutnosti dalšího vzdělávání, zařazení do  

            pracovního procesu, zlepšení životní úrovně, o stavu sociální politiky státu.

•          Pomáhat při zajištění mimoškolní činnosti, kroužků nebo jednorázových akcí školy,   

            motivovat žáky k jejich účasti.

•          Pomáhat při prezentaci školy na internetových stránkách naší školy, dávat na

           vědomí rodičům potřebné informace a změny, týkající se možnosti dalšího

           vzdělávání.

•          Účastnit se dalších vzdělávacích kurzů a seminářů v rámci DVPP v oblasti    

            výchovného poradenství a prevence rizikového chování.

•          Spolupracovat s institucemi PPP, Mimoza, aj. a spolu s metodikem prevence

           umožnit ve třídách uskutečnit různé interaktivní programy.

•          Zajištovat informovanost učitelů i žáků o nových formách rizikového chování

            mládeže, jejich prevence a řešení.

•          Zajistit dostatek materiálů k prevenci rizikového chování.

 

Spolupráce:

- s pedagogicko-psychologickou poradnou

- s Policií ČR

- s Městskou policií

- s metodičkou prevence

- s oddělením sociální prevence

- s oddělením sociální právní ochrany dětí