Prevence sociálně patologických jevů

 

Metodička prvence : Mgr. Zlatava Štanclová a Mgr. Petra Kumpoštová
Telefon : 465539115   E-mail : sedoux@seznam.cz    Konzultační hodiny : dle vzájemné dohody

Období školního vzdělávání má významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí dětí. Školní metodičkou prevence je Mgr. Zlatava Štancolvá a Mgr. Petra Kumpoštová

Mezi sociálně patologické jevy, na jejichž minimalizaci se prevence zaměřuje, patří:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita,delikvence,vandalismus aj. formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů
 • netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství)
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Ve škole je organizována tzv. primární prevence, která zahrnuje veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj. Dále pracujeme v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence není specificky zaměřena a zahrnuje tedy všechny žáky školy. V tomto školním roce jsme se kromě pravidelných aktivit zapojili do projektu Jsme v pohodě, který je zaměřený na prevenci šikany.

Obsah činnosti metodičky pevence:     

- Tvoří MPP + koordinace tvorby a kontrola realizace.

- Koordinuje program aktivit školy na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,    

  sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů   

  sebepoškozování a dalších SPJ(sociálně-patologických jevů).

- Snaží se o společnou práci celého pedagogického sboru a vedení školy při vyhledávání

  problémových projevů chování a preventivní práce s třídními kolektivy.

- Informuje  ostatní členy pedagogického sboru s postupem řešení v oblasti prevence SPJ –  krizový plán.

- Zaměřuje se na integraci žáků, prioritou je prevence rasismu, xenofobie, netolerance a  

  dalších jevů, které se týkají kulturní a etnické odlišnosti.

- Zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které se zabývají  

  problematikou SPJ, s metodikem v PPP Ústí nad Orlicí, a jinými poradenskými,  

  preventivními, krizovými zařízeními a institucemi.

- Kontaktuje odborného pracoviště. Získává dostupné informace o žácích v poradenské péči.

- Vede písemnou dokumentaci.

- Předává informace o SPJ ostatním pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich rodičům.

- Aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence ( policie, MěÚ, SVP,  

   poradny, zdravotnická zařízení, orgány sociální péče, krizová centra,…).

-  Vyhledává mezi žáky projevy SPJ a zajišťuje jejich šetření

   a poskytuje poradenství.

-  Vytváří se všemi učiteli jednotná pravidla při řešení SPJ

   a postup při jejich řešení.

- Zjišťuje nabízené aktivity ostatních organizací, které se zabývají nespecifickou primární  

  prevencí.

- Aktualizuje informace na nástěnce a vitríně školy v hlavní chodbě a v učebně PC.

- Informuje ostatní pedagogy s jednotlivým případy na poradách nebo prostřednictvím  

  nástěnky ve sborovně.

- Monitoruje problémové žáky.

- Zapojuje problémové žáky do mimoškolních činností

  a zahajuje  spolupráci s PPP UO.

- Usiluje o další vzdělávání ŠMP i ostatních pedagogických pracovníků.