Přípravná třída

Děti v přípravné třídě jsou vedeny tak, aby lépe zvládly nástup do první třídy běžné základní školy nebo vyrovnaly svůj vývoj. S dětmi se pracuje formou didaktických her, vycházek, zájmových činností.

-  Výuka bude probíhat denně v délce 4 - 5 vyučovacích hodin, tj. od 7:45 – 11:20 /12:15/ hodin.

-  V přípravné třídě se neznámkuje. Na konci školního roku dostane dítě pochvalný list.

-  Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky.

-  Přípravná třída je bezplatná.

-  Do přípravné třídy mohou dojíždět i děti z okolních obcí.

-  Výhodou je možnost pobytu ve školní družině.

Rozvoj činností a okruh znalostí, ke kterým by mělo dítě na konci přípravné třídy dospět:

Sebeobsluha - Zvládnutí osobní hygieny, samostatné oblékání a obouvání, samostatně jíst a používat nůž a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem sebe.

Sociální dovednosti - Naučit se jednat s ostatními, znát a používat jména spolužáků a dospělých, navazovat a udržovat přátelství, dokázat požádat o pomoc dospělé a kamarády, přijímat zodpovědnost za své činy, dokázat se orientovat na známých místech i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, projevovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná pravidla společenského chování (zdravení, poděkování, omluva), naučit se pracovat se skupinou vybranou a libovolnou, dokázat se soustředit a nevyrušovat.

Hrubá motorika - Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet do ostatních, běhat, skákat, skákat přes švihadlo, umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnováhu, kontrolovat své tělo, zúčastňovat se různých pohybových her, pohybovat se v prostoru podle daných pokynů, udržovat rytmus.

Jemná motorika - Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno (tiskacím písmem), správný úchop tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky…)

Oblast jazyka a komunikace - Dokázat poslouchat a klást jednoduché otázky, naslouchat celému příběhu během vyprávění, vypravovat o svých zkušenostech a událostech v logické návaznosti, dovede reagovat na pokyny, aktivně se zapojovat do společné konverzace, schopnost komunikovat v různých prostředí a být pochopeno, umět zacházet s knihou, aktivně používat základní slovní zásobu,chápat obsah čteného, umět reprodukovat, memorovat daný text, umět pojmenovat předměty denního použití, umět vyprávět pohádku, dramatizovat ji.

Oblast matematických, časových a prostorových představ - Vnímat poznávat časové vztahy (začátek, prostředek, konec, první, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období…), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný prázdný…), prostorové vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, řazení předmětů dle daných kritérií…), znát geometrické tvary, umět počítat předměty v daném souboru, tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků, používat číselné řady 1–5 pro počítání předmětů.

Hudební projev - Zazpívat písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpívat ve skupině podle pokynů, vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit různými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem, umět naslouchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity a dojmy, umět zatančit jednoduché tanečky.

Výtvarný projev - Poznávat barvy, ovládat a používat základní techniky výtvarného projevu, umět vybarvit obrázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy i vlastní představy, na obrázcích jsou rozpoznatelné lidé či předměty.

Na konci přípravné třídy by měly být děti schopny soustředění asi na 20 minut.                                                               

(Zpracováno dle webových stránek FZŠ Barrandov II při PedF UK, obrázek: www.vesela-chaloupka.cz)