O nás

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená krajem
Název zřizovatele: Pardubický kraj

Ředitelka školy je současně statutárním orgánem právnické osoby

Součásti školy:
Základní škola praktická, kapacita 100 žáků
Školní družina, kapacita 12 žáků
Školní jídelna – výdejna

Přípravný ročník - kapacita 15 žáků

Učební programy:

 „Vzdělávací program zvláštní školy“ 22980/97-22 ze dne  20.6.1997 – dobíhá
„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Školou do Života, č.j. 337/2007“

Výuka cizích jazyků: anglický jazyk
 

Charakteristika školy:

Základní údaje                                                                                                                                 

Základní škola praktická Česká Třebová je škola samostatně zřízená pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Velikost a úplnost školy

Škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Zpravidla jsou ročníky vyučovány v každé třídě samostatně. Tato situace může být změněna aktuálním počtem žáků a vyučování může probíhat i ve třídách s odděleními.

Od 1. 9. 2011 je na škole zřízen přípravný ročník.

Škola má kapacitu 100 žáků. V posledních letech navštěvuje školu průměrně kolem 70 dětí.

Počet žáků ve třídách se pohybuje od 6 do 15 .

Budova základní školy je situována v okrajové části města , v areálu bývalých kasáren. Tato oblast se pomalu přeměňuje v průmyslovou zónu.

V blízkosti školy je panelové sídliště, ve kterém bydlí velká část žáků školy. Ostatní žáci dojíždějí z centra města nebo okolních vesnic. Dostupnost školy veřejnými dopravními prostředky je dobrá.

Areál a vybavení školy

Budova školy je poschoďová. V patře se nacházejí třídy a kanceláře ředitelství školy. V přízemí je školní družina, školní kuchyňka výdejna obědů, 2 školní dílny, tělocvična a počítačová učebna. Jsou zde i kabinety učitelů, pedagogických asistentů a provozních zaměstnanců a kabinety školních pomůcek. .

Pěkně zařízená a vybavená školní družina má jedno oddělení pro 12 žáků.

Dvě školní dílny slouží praktickému vyučování a jsou dostatečně vybaveny nářadím. Malá tělocvična velikostí a vybavením stačí pro počty žáků ve třídách, ale má nízký strop. Cvičná školní kuchyňka je spojena s výdejnou jídla. Ve výdejně jídla se vydávají obědy dodavatelsky dovážené ze školní jídelny ZŠ Ústecká. V počítačové učebně je 10 PC, počítačová síť je napojena na internet.

K areálu školy patří asfaltové a dětské hřiště, travnaté plochy, které se využívají k výuce tělesné výchovy a pracovního vyučování.

Třídy jsou zároveň kmenovými učebnami a v každé je TV, videopřehrávač nebo videorekordér a radiomagnetofon. V některých třídách je i PC.

Na chodbách jsou odpočinkové a hrací koutky pro žáky, aby se o přestávce mohli odreagovat. O velké přestávce mohou žáci také využívat tělocvičnu.

Využití PC učebny, tělocvičny a areálu školy nabízíme žákům i v odpoledních hodinách formou zájmové činnosti pod vedením pedagogických pracovníků. Dětem nabízíme sportovní, hudební aktivity, kroužky keramiky a šikovných dětí, aerobik.Každoročně děti jezdí na ozdravný pobyt a lyžařský kurz do Krkonoš. V průběhu roku jsou žákům nabízeny další sportovní, poznávací a vzdělávací akce, které jsou hrazeny velkou měrou zásluhou     sponzorů a dotací na projekty, které získali nebo vypracovali zaměstnanci školy..

Pracovní podmínky pro zaměstnance:                                                                                            

Učitelé a pedagogičtí asistenti používají sborovnu a kabinety, provozní zaměstnanci místnosti pro školníka a uklizeče. Svoje kanceláře mají ředitelka školy, její zástupkyně a hospodářka školy.Zaměstnanci školy mají nyní k dispozici počítačovou síť a volný přístup na internet a kopírku. Pro práci s dětmi a studium mohou využívat mnoho publikací ve školní knihovně a ve sborovně.

Škola je vybavena množstvím pomůcek pro výuku a využití volného času.