ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PRAKTICKÁ  

ČESKÁ  TŘEBOVÁ

Nám.17.listopadu 2060    560 02 Česká Třebová

 

Řád školy

 

V České Třebové dne  22.11.2007                          Mgr. Iva Fikejsová - ředitelka školy

 

 

Řád  Základní školy praktické Česká Třebová

Směrnice č.6/2007

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento

ř á d    š k o l y :

 

a)  

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b)  

provoz a vnitřní režim školy

c)  

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d)  

podmínky zacházení s majetkem školy  ze strany dětí, žáků a studentů.

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

(3) Školní řád  zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

            V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci   následující práva :

1.1      na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

1.2      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

1.3      zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je  povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

1.4    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

1.5      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

1.6      práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1  a 1.3 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.

2. Povinnosti žáků

            V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti :

2.1      řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

2.2      dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2.3      plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

3.1      zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

3.2      na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

3.3      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

3.4  dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami  stanovenými tímto školním řádem,

3.5      oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh  vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Chování žáka

4.1   Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem  pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu.  Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.

4.2    Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy : ,,Pane, paní s funkcí“.

4.3 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

4.4   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

4.5. Žák se ke všem dospělým chová uctivě, ke svým spolužákům je kamarádský, neužívá hrubých výrazů, nevyvolává hádky a potyčky.Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení  školního řádu.

 

5. Docházka do školy

 

5.1    Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Vyučování začíná v 8.15h.

5.2     Žáci se shromažďují před budovou školy . Po otevření školy – žákovský vchod v 7,55 / pro dojíždějící žáky,v 7.30, vstupují do prostoru  chodby. V šatnách odkládají svrchní  oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky,...). Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. Žáci vstupují do dalších prostor školy přezutí - k přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.    

5.3    Kontrolu pořádku v šatně provádí žákovská služba určená třídním učitelem (TU), která šatnu uzamkne a klíče  předává TU (rovněž po skončení výuky).

5.4    Nemůže-li se žák náhle ze závažných rodinných  nebo  zdravotních  důvodů  dostavit do  školy, podá o tom jeho zákonný zástupce neprodleně zprávu , nejpozději však do 3 dnů. Žák je povinen mít písemnou omluvenku každé nepřítomnosti  v Žákovské knížce.

5.5  Žák, který musí opustit  školu v průběhu  vyučování, žádá o souhlas TU nejpozději do 1. vyučovací hodiny. Ten ho uvolňuje pouze na základě předem podané písemné žádosti zákonného zástupce v Žákovské knížce. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje vyučující předmětu po dohodě s TU. V ostatních případech ředitelka školy, v případě nepřítomnosti zástupce ředitele, popř. pracovník pověřený zastupováním. TU může (nemusí) uvolnit žáka na 1 den. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění  na 2 a více dnů, vyžádá si předem písemný souhlas ředitele školy. Souhlas může (nemusí) být udělen. Zároveň bude stanoveno, jak si žák doplní zmeškanou látku (třídní učitel,vyučující).

5.6 V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dozor–v době přestávky) postiženého do kanceláře zástupkyně ředitelky školy. Ředitelka (popř. zástupkyně ředitelky) a třídní učitel zajistí informování rodičů a případné předání žáka, či jeho ošetření.

5.7   Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák  školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

5.8   Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a  v přilehlých 

částech areálu školy.

5.9  Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě  pochybností může TU vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka.

5.10 V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích (č. 200/1990 Sb.),popř.  využije dalších možností platné legislativy.

 

6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

 

6.1   Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi,školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.

6.2    Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa  a nejbližšího okolí.

6.3  Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

6.4  Žákům je přísně  zakázáno  manipulovat  s  elektrickými  spotřebiči a  vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání  oken o přestávkách.

6.5  Žák   nemanipuluje  s rozvody  elektřiny,s  vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

 

7.  Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

7.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil  zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

7.2  Žák nenosí do školy předměty,kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

7.3  Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

7.4  Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při  všech školních činnostech .

7.5 Každý úraz,poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo dozírajícímu ped. pracovníkovi.

7.6  Úrazy,ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu,je třeba hlásit.Úrazy žáků na LVVZ, OP apod. se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

7.7  Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

7.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

 

8. Vnitřní režim školy

8.1 Příprava na vyučování

8.1.1 žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu,

8.1.2 zbytečně neopouští třídu ,

8.1.3 při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou,

8.1.4 žák plní zadané domácí úkoly,

8.1.5 nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku  hodiny vyučujícímu,

 

8.1.6 pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy,zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy.

 

8.2. Vyučování

8.2.1 žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování,

8.2.2 dbá pokynů vyučujícího,

8.2.3 po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci  si skládají až na pokyn vyučujícího,

8.2.4 v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na  sociálních zařízeních.

8.2.5 je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy pomocí mobilního telefonu nebo jakýmikoliv jinými záznamovými přístroji v době vyučování, přestávek a mimoškolních akcí. Pořizování nahrávek je dovoleno pouze se souhlasem vyučujícího.

 

8.3 Přestávky

8.3.1 po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí  své věci,

8.3.2 uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné  pracovny,

8.3.3 na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí k  odchodu,

8.3.4 o přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z  poschodí do poschodí, nenavštěvují cizí třídy

8.3.5 do sborovny  nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele,

8.3.6 žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech  prostorách školy se vystavuje   přísným kázeňským postihům,

8.3.7.během polední přestávky ( před odpoledním vyučováním ),odcházejí žáci pod vedení ped. dozoru do školní jídelny,ostatní žáci tráví přestávku mimo budovu školy. Budova školy pro odpolední vyučování se otevírá 15.min před zahájením výuky.Na odpolední vyučování se dostaví žáci nejpozději 10 minut před zahájením vyučování   

 

8.4 Odchod ze školy, chování v jídelně

8.4.1 učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách  a na chodbách se žáci chovají     ukázněně,učitel koná dozor nad odcházejícími žáky do odchodu posledního žáka  ze šatny.

8.4.2 v šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci,

8.4.3 za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají  učitelé / vyučující v dané třídě poslední vyučovací hodinu, které žáky předávají příslušné  vychovatelce,

8.4.4 v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo,

8.4.5 při jídle dodržují zásady slušného stolování,

8.4.6 po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle,

8.4.7 žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu  vychovatelky,

8.4.8.  při nevhodném chování může být žák ze školního stravování vyloučen.

 

8.5 Okolí školy

Žáci:

8.5.1  dbají na čistotu okolí školy,

8.5.2 odpadky dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň,

8.5.3 k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků,nevstupují na ozeleněné plochy.

 

8.6 Třídní služby

8.6.1 Třídní učitel pravidelně určuje třídní služby a jejich povinnosti.

8.6.2  Služba pro školní šatny odpovídá za pořádek v šatně a za její uzamčení.

 

8.7 Akce školy

 

8.7.1 v rámci školy a školních akcí jsou pořizovány fotografické záznamy žáků, které jsou uveřejňovány na stránkách školy: „ www.zsprceskatrebova.webnode.cz

9. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

9.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

     9.1.1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

     9.1.2   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

     9.1.3   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

    9.1.4   U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

    9.1.5  V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

9.2   Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

9.2.1      Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

9.2.1.1                     1 – velmi dobré,

9.2.1.2                     2 – uspokojivé,

9.2.1.3                     3 – neuspokojivé.

9.2.2   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

9.2.2.1                     1 – výborný,

9.2.2.2                     2 – chvalitebný,

9.2.2.3                     3 – dobrý,

9.2.2.4                     4 – dostatečný,

9.2.2.5                     5 – nedostatečný.

9.2.3   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

9.2.4    Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.

9.3   Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Klasifikační řád školy ze dne 29.8.2005

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1  Tato novela řádu školy vstupuje v platnost projednáním v pedagogické radě dne  22.11.2007.

10.2   Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost školního řádu ze dne  2.9.2002.

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                            Mgr. Iva Fikejsová

                                                                                               ředitelka školy         

V České Třebové 22.11.2007

 

 

Řád školy projednán a schválen školskou radou  11.10.2007

Řád školy doplňen o nové skutečnosti 1. 9. 2011