Projekt "Naučná stezka"                

 

www.skolaprozivot.cz

 

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY 

14. ČERVNA 2011

 Program oslav:

1.    8,30 slavnostní zahájení (paní místostarostka České Třebové ing.  J. Žáčková)

2.    cesta (pěšky) přírodou do Semanína. Odchod od školy 8,45 – 9,45 po skupinách. Cestou plnění úkolů na jednotlivých stanovištích (plnění úkolů ve skupinách. Skupiny: školní třídy, hosté /rodiče, sponzoři, spolupracovníci.../)

3.    program v Semaníně:

a. opékání (vlastních) párků

b. slavnostní ukončení a rozdání cen (paní starostka

JUDr. M. Chalupová a zastupitelé obce Semanín)

c. soutěž padesátiletých (/v průběhu opékání a slavení/ přetahování lanem,

na každé straně součet věku všech tahajících = 50 let)

 

4.    Rozchod po ukončení podle tříd, odjezdy autobusů 11,25; 13,10; 15,00

V případě naprosto totálně absolutně nepříznivého počasí (zemětřesení, potopa...) se budeme tísnit ve škole. 

 

 

FOTKY: www.zsprnaucnastezka.rajce.idnes.cz

 

Náš projekt se jmenuje Cesty do neznáma.

Smyslem tohoto projektu je ukázat žákům blízké okolí školy jako prostředí s neznámými a zajímavými místy, probuzení zájmu o přírodu a historii místního sídliště Borek, fyzická změna prostředí na sídlišti Borek a v neposlední řadě zpřístupnění obce Semanín a jeho naučných stezek mimo silnici.

 

ZÁMĚR:

      Stejně jako vloni, jsme i tento rok ( 2009/2010 ), podali žádost o přidělení dotace na vybudování naučné stezky z Javorky do Semanína s možností odbočit na sídliště Borek. Naučná stezka by měla začínat  na odbočce ze "serpentin" silnice na Kozlovský kopec.  Dále by pokračovala po bývalé cestě do Semanína, kterou bychom rádi obnovili. Na  počátku této zaniklé cesty je pole, kde ve středověku stávala, dnes již neexistující, obec Malín. Zde by měla být umístěna informační tabule. Odtud bychom rádi pokračovali až do Semanína.

     Návrhy informačních tabulí  vytvoří žáci ZŠpr. Tyto tabule ponesou informace o místní historii a zdejších přírodních zajímavostech. Cestou budou umístěny (alespoň) dvě ptačí budky. Ze Semanína povedeme stezku ke dvěma studánkám, které obnovíme. Zde budou umístěny další  informační tabule o koloběhu vody v přírodě a o přírodních poměrech. Návrhy těchto informačních tabulí  vytvoří žáci ZŠ a MŠ Pramínek Semanín. Informační tabuli bychom rádi umístili i na okraji sídliště Borek. Zde by měla být  popsána historie místního sídliště a mapa naučné stezky.

    Tento projekt zapadá do vzdělávacího plánu naší školy i do již probíhajících činností. Ve  škole funguje vlastivědně turistický kroužek, ve kterém se setkávají děti se zájmem o přírodu a o své okolí. S nimi jsme celou trasu prošli. Průvodce nám dělal pan ing. Smyčka, který nám vyprávěl o historii místa a dějepisných zajímavostech.

 

Plánovaná trasa

 

 

AKCE PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM: 

květen 2010 - Beseda s dětmi MŠ a ZŠ Pramínek Semanín o přírodě a historii okolí

- květen 2010 - vycházka s p. ing. Tomšem, který nám povídal o ptácích, kteří na trase budoucí stezky hnízdí a o jejich zvycích

- červen 2010 - plánování budoucí trasy naučné stezky ve škole a s místostarostkou města Česká Třebová p. Ing. Žáčkovou 

- září 2010 - beseda s ornitologem p. Ing. Tomšem, který s dětmi hovořil o přírodě, změnách krajiny a o ptactvu.

- říjen 2010 - cesta se žáky 9.roč. po trase budoucí naučné stezky

- školní rok 2010/2011 - tématicky zaměřené pracovní vyučování ve škole - výroba ptačích budek, ... tématiky zaměřéné vyučovací hodiny - VV, ČJ, HV,.....

- říjen 2010 - "Za ptačím zpěvem II" - kulturně turistický den - kulturní program na téma: PTÁCI / vystoupení jednotlivých tříd. kolektivů /, po té vycházka po budoucí trase NS s ornitologem p. Ing.Tomšem

- říjen - listopad - prosinec 2010 + leden - únor 2011 - výroba ptačích budek

-  V prostorách školy, je na akce pořádané pro veřejnost , nainstalována infotabule, která informuje rodiče žáků a další veřejnost s jednotlivými fázemi našeho projektu " Cesty do neznáma " - naučná stezka .

- leden 2011 - prezentace projektu při slavnostním předání keramické pece za účasti paní Ing. Jany Pernicové - členky Rady Pardubického kraje, Ing. Jaromíry Žáčkové - místostarostky města Česká Třebová,  Bc. Ireny Tlapákové - z odboru školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje – z gesce speciálního vzdělávání ZŠ a MŠ a za účasti dalších významných hostů z řad spolupracujících organizací města Česká Třebová / DDM, o.s. Naděje, sociální odbor města Č.T.,.../

- leden 2011 - výroba upomínkových předmětů / keramický ptáček / pro využití při slavnostním otevření NS

- leden - únor 2011 - výroba návrhů infotabulí pro NS

- březen 2011 -  zavěšování ptačích budek

                        - zpracování infotabulí na PC

- duben 2011 - úprava cest NS

                       - výroba upomínkových předmětů na slavnostní otevření NS

- květen 2011 - pokračování v úpravě cest

                        - příprava doprovodného programu na slavnostní otevření NS / soutěže, hry,.../

červen 2011 - výroba triček v jednotlivých třídách na slavnostní otevření NS

                       - projektový den - výroba výzdoby školy u příležitosti otevření NS

                       - slavnostní otevření NS

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE: www.zsprnaucnastezka.rajce.idnes.cz