ŠVP

Školní vzdělávací program

pro základní vzdělávání

Školou do Života

Zpracovaný podle RVP ZV

a přílohy RVP-LMP

 

Základní škola praktická

Česká Třebová

Nám. 17. listopadu 2060 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 • Chceme dát dětem takové znalosti a dovednosti, které budou moci dobře uplatnit v životě.
 • Chceme je vést ke vzájemné pomoci, pocitu sounáležitosti a vzájemnému respektu.
 • Chceme je vybavit schopnostmi učit se, řešit problémy, komunikovat a pracovat.
 • Chceme, aby děti měly pocit bezpečí a možnost pozitivních prožitků.
 • Chceme v dětech vytvářet zdravé sebevědomí a rozvíjet kritické sebehodnocení.
 • Chceme výukou cizího jazyka poskytnout možnost komunikace v rámci EU.
 • Chceme vést žáky k včasné profesionální orientaci a volbě povolání a přizpůsobujeme tomuto cíli náplň učiva.
 • Chceme dovést žáky k dovednosti a účelnému využívání komunikačních a informačních technologií.
 • Chceme vést k uvědomělému dodržování stanovených pravidel ve škole i v životě.
 • Chceme vytvořit optimální podmínky, přátelskou atmosféru a pracovní klima, aby školu rádi navštěvovali žáci i učitelé.
 • Chceme zvyšovat prestiž naší školy.

   Pojetí a cíle školního vzdělávacího programu 

Základní vzdělávání navazuje na výchovu v rodině a na předškolní výchovu.

Vzdělávání na školách našeho typu probíhá ve dvou stupních.:

1.stupeň tvoří 1. až 5. ročník a je rozdělen na 1. období (1. – 3. ročník)

a 2. období (4. a 5. ročník).

2. stupeň tvoří 6. – 9. ročník.

 Vzhledem k tomu, že většina našich žáků předškolní výchovu neabsolvuje a pocházejí z méně podnětných rodin, jsou opožděni z hlediska sociálního, psychického a fyzického vývoje.   Děti s lehkým mentálním postižením dosahují školní zralosti v pozdějším věku a této skutečnosti je přizpůsobeno i vzdělávání na 1. stupni., především v 1. období.               Přechod z rodinné péče nebo předškolního vzdělávání musí být pozvolný a postupný. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopností učení a pracovních výsledků, je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků.

Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Důraz je kladen na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností.

 Program je směřován k dosažení co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit za podpory speciálně vzdělávacích metod a působení na rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální a volní na základě individuálního přístupu.

 Cíle školního vzdělávacího programu

dle RVP ZV, které lze přiměřeně uplatňovat za podmínek přístupů, metod a forem odpovídajících vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků.

 

 • Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat pro celoživotní učení žáky.
 •  Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, ke svému prostředí i k přírodě.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.
 • Vést žáky k tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

 

Smyslem a cílem vzdělávání je dosažení klíčových kompetencí, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění, u žáků s lehkým mentálním postižením jde o dosažení klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná.

 Klíčové kompetence:

Kompetence k učení:

 Na konci základního vzdělávání žák:

- využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a

  jiné pomocné techniky

- pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami

- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení

- používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí

- dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě

- chápe obecně používané termíny, znaky a symboly

- uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

 Kompetence k řešení problémů:

Na konci základního vzdělání žák

- vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení

- řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává

  životní překážky

- přijímá důsledky svých rozhodnutí

- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem

- dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a

  řídí se jí

- dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Kompetence komunikativní:

Na konci základního vzdělávání žák

- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje

- využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, 

   záznamům, obrazovým materiálům

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace

- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor

- využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému

  soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:

Na konci základního vzdělávání žák

- posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby

- má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu

  společné práce

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidí a snaží se upevňovat dobré

  mezilidské vztahy

- posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a

  postižených lidí

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby

Kompetence občanské:

Na konci základního vzdělávání žák

- zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití

- zvládá běžnou komunikaci s úřady

- chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie

- chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně

  životního prostředí

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

  podle pokynů kompetentních osob a uplatnit svoje dovednosti a postupy

Kompetence pracovní

 Na konci základního vzdělávání žák

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační 

  schopnosti při kolektivní práci

- má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a

  společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech

- pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché

  technické dokumentaci

- je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

- reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních

- má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí

- využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího

  pracovního uplatnění

Výchovné a vzdělávací strategie

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy:

·        Od známého k neznámému a od jednoduchého ke složitějšímu

·         Pracovat podle pravidel a získat schopnost pracovat podle návodu

·         Vést k samostatné práci a od ní ke spolupráci (od sebevědomí

           k dodržování pravidel)

·         Získat schopnost samostatného rozhodování a jednání při  

           současném respektování pravidel

  Zásady pro práci dětí (i učitelů)

-  Uvědomit si východiska (co víme)

-  Uvědomit si cíl

-  Zvolit správný postup

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Pravidla pro hodnocení žáků

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými cíli a kriterii, srozumitelné, věcné a pedagogicky odůvodnitelné.

Na škole hodnotíme číselnou klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou blíže specifikována v Klasifikačním řádu z 29.8.2005, který je nedílnou součástí Školního řádu z 1.9.2007.

Rodiče jsou pravidelně o těchto výsledcích informováni prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách a 5x ročně na informačních odpoledních. Rodiče jsou informováni písemnou formou ( formulář) ve čtvrtletích a pololetích (výpis, vysvědčení). Třídní učitelé si prokazatelně ověřují, zda rodiče byli informování.

Škola zpracovává výstupní hodnocení u žáků 8. ročníku. Rodiče si mohou dohodnout i individuální konzultace s učiteli a ředitelkou školy.

Závažnější problémové chování a výchovná opaření jsou řešena s odborem sociálních věcí a zdravotnictví – sociálně právní ochrana dětí , kurátoři pro mládež. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními.

Evaluace

- probíhá pomocí dotazníků rodičům, žákům a zaměstnancům jednou za tři roky dle

  Vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění vyhl. č.225/2009.

- 1x ročně je zpracována výroční zpráva dle téže vyhlášky.

- Ve škole je ustavena školská rada.