Minimální preventivní program

 

Minimální preventivní program

Základní škola praktická Česká Třebová

( školní rok 2013/2014)

 

 

Vypracovala:      Mgr. Zlatava Štanclová  (výchovný poradce )       

                           Mgr. Petra Kumpoštová ( metodik prevence )

 

Schválila: Mgr. Iva Fikejsová, ředitelka školy

Čj.: 21/2008

Platnost od 1.9.2007

Úpravy od 1.9.2010

 

Osnova MPP:

1.   Úvod

2.   Komu je MPP určen

3.   Cíle programu a cílové skupiny

4.   Úkoly učitelského sboru

5.   Zásady efektivnosti prevence

6.   Vytyčení soc.- negativních jevů

7.   Vlastní práce se žáky a analýza současného stavu

8.   Spolupráce s rodiči

9.   Spolupráce s dalšími subjekty

   10. Tradice školy a školní prostředí, propagace školy

11. Vzdělávání pedagogů

12. Metody práce, metodické pomůcky a materiály

13. Závěr

 

 1. Úvod

V současné době se drogová problematika a ostatní formy rizikového chování ( dále jen RCH ), staly celospolečenským problémem. Zneužívání drog a jiné sociálně negativní jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují naší školu.

Z pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice a jiných závislostech a různých formách rizikového chování,  , přiměřeně k jejich věku.

 

2.   Komu je MPP určen 

MPP je určen pro potřeby ZŠ praktické. Je určen pro žáky, učitele, rodiče a ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci (PPP, pracovníci zdravot. zařízení, …).

 

3.   Cíle MPP

-      zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizik. chování, snížení rizika a vlivu na dítě a mládež

-      oddálení nebo snížení výskytu projevů RCH

-      větší informovanost žáků a pedagogů, rodičů a veřejnosti o

     problematice rizikového chování.

-      dlouhodobě a preventivně působit na žáky a předcházet tak

     vzniku rizikového chování

-    zvýšit u žáků schopnost činit důležitá rozhodnutí a nést

     následky svého jednání

-      nácvik soc. dovedností, sebepoznání, empatie, řešení

-      svízelných situací, sebeovládání

-      zkvalitňovat soc. klima školy

-      zapojit učitele do přípravy MPP

-      vytvářet otevřený vztah s rodiči a veřejností

-      ovlivnit žáky ve smyslu podpory zdraví a vlastního bezpečí

-      zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování

-      posílit psychiku i fyzickou odolnost

-      pomoc jedincům z nejvíce ohrožených skupin

( minoritám, dětem a mládeži zdravotně a sociálně znevýhodněným )

-      nabídnout dětem a mládeži možnost zájmových aktivit

-      utvářet správný hodnotový systém u dětí a mládeže

-      informovat žáky a rodiče o návykových látkách a jejich účincích

-      informovat žáky a rodiče o nových formách rizikového chování

-      naučit žáky a mládež podílet se na utváření zdravého školního prostředí – výzdoba, hygiena, udržování pořádku

 

    Cílové skupiny: žáci

                             učitelé

                             rodiče

 

4.   Úkoly učitelského sboru

 

    Třídní učitel:

-      sleduje potřeby žáků

-      věnuje pozornost žákům problémovým se zdravotními a soc. riziky

-      zařazuje vhodná témata do vyučovacích předmětů

-      zajišťuje volnočasové aktivity, doučování

-      zařazuje projektové vyučování

-      spolupracuje s metodikem prevence (dále jen MP) a s výchovným poradcem(dále jen VP)

-      sleduje využití volného času žáků

-      monitoruje rodinné prostředí žáků

-      individuálně přistupuje k žákům problémovým

-      spolupracuje s rodiči, pravidelně informuje o chování a prospěchu žáků

-      důsledně postihuje šikanu, vandalismus a ostatní formy rizikového chování, postupuje podle Metodického doporučení

MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

-      působí na žáky v oblasti rasismu, netolerance, xenofobie, extremismu, homofonie a antisemitismu

-      sleduje docházku žáků (prevence záškoláctví)

 

Výchovný poradce(VP):

-      kariérové poradenství

-      tvorba MPP a jeho plnění

-      volba povolání, administrace, poradenství

-      individuální šetření se žáky jednotlivě, ve spolupráci s tř. učitelem

-      poradenství rodičům a zákonným zástupcům

-      spolupráce se školským poradenským zařízením – ÚP, PPP,SVP, IPS, ÚP

-      zajištění skupinové návštěvy škol a učilišť

-      zajištění besed se zástupci středních škol a učilišť

-      metodická pomoc, individuální vzdělávací plány

-      práce s nadanými žáky, péče o žáky s indiv. a spec. potřebami

-      poskytování informací o činnosti školy, regionu, o možnostech uplatnění na trhu práce

-      shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, a o možnostech poradenské služby

-      spolupráce s rodinou, pomoc a poradenství rodině

-      vedení písemných záznamů

 

    Školní metodik prevence(ŠMP): 

-      tvorba MPP

-      prevence rizikového chování

-      vyhledávání projevů problémového chování

-      preventivní práce v kolektivu třídy

-      spolupráce s ostatními orgány státní správy

-      monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků

-      spolupráce s třídními učiteli, vedením školy a rodiči, s PPP aj. institucemi

-      sledování zapojení problémových žáků do zájmové mimoškolní činnosti

-      organizace akcí

-      zajišťování a předávání informací o rizikovém chování, o metodách a možnostech primární prevence

-      další vzdělávání ŠMP

-      vedení databáze subjektů (SVP, PPP, policie,…)

-      spolupráce s třídními učiteli

-      zachycování varovných signálů

-      spolupráce s rodinou, poradenství a pomoc rodině

 

5. Zásady efektivnosti

-      poradenská činnost

-      preventivní aktivity v mladém věku

-      přiměřené metody věku žáků

-      nácvik soc.-psych. dovedností (odmítání nabídky, komunikace, sebeovládání, stresové situace, soc. vztahy,…)

-      nabídka školních a mimoškolních aktivit, smysluplně vyplnit volný čas žáků

-      aktuálnost a pravdivost informací

-      informace o poradenských možnostech

-      soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu

-      vytvoření nástěnky s protidrogovou tématikou a patologickým jevy

-      aktivní zapojování žáků v hodinách

-      samostatná práce žáků – s využitím literatury, internetu

-      skupinová práce

-      projektové vyučování

-      využití MPP v rámci výuky – mezipředmětové vztahy

 

6.   Vytyčení rizikového chování

-      drogová závislost

-      alkoholismus

-      kouření

-      patologické hráčství (gamblerství)

-      záškoláctví

-      šikana

-      vandalismus

-      násilné chování

-      kriminalita a delikvence

-      závislost na politickém a náboženském extremismu

-      virtuální závislost -  kyberšikana, sexting, kybergrooming, stalking, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrství,

     -   virtuální komunikace pomocí služeb internetu a sítě GSM

-      xenofobie, rasismus, netolerance, antisemitismus, homofobie,

-      extremismus

-      netolismus – virtuální drogy

-      hoaxy

-      rizikové chování v dopravě

-      sexuální rizikové chování a zneužívání

-      ohrožování mravnosti

-      divácké násilí

-      náboženské sekty, EMO,…

-      poruchy příjmu potravy ( mentální anorexie, mentální bulimie )

-      krádeže

-      syndrom týraného dítěte ( CAN )

-      domácí násilí

-      sebepoškozování

 

7.   Vlastní práce se žáky a analýza rizikového chování

     Analýza slouží pro zjišťování aktuálního stavu, stanovení příčin a   

     prognózy do budoucna.

          Za nejčastější problémy v současné době, které si zaslouží    

   naši zvýšenou pozornost, považujeme:                                               

 

-      výskyt kuřáků i v nižších ročnících ( již ve 2. roč. )

-      časté, jednodenní absence

-      časté pozdní příchody do školy i u žáků bydlících v lokalitě Borek, v blízkosti školy

-      časté podvody s omlouváním absence

-      při nepřítomnosti nedodržování léčebného režimu

( žáci do školy nechodí z důvodu nemoci, ale jsou viděni

 v době vyučování bez doprovodu rodičů venku )

-      nevhodné zacházení se školním majetkem

-      chování žáků – vulgarity, sprosté nadávky, výhrůžky

-      neplnění školních povinností

-      nezájem některých rodičů o chování a prospěch jejich dětí

-      nezájem o školní družinu a školní stravování

-      nevhodné trávení volného času

-      agresivita mezi žáky, násilné chování

-      drobné krádeže, lhaní

-      nezájem většiny vycházejících žáků i jejich rodičů o budoucnost, další pokračování školní docházky v OU a

tím tak lepší uplatnění na trhu práce

-      zvyšující se počet žáků se sklonem k sebepoškozování

-      šikana

-      zvyšující se počet žáků se sklonem k virtuální závislosti

-      nezájem o sportovní aj.aktivity v rámci vyučování i mimo něj

-      nedůslednost ze strany rodičů u řešení problémových žáků

-      nevhodné chování některých žáků, ale i rodičů, k vyučujícím

 

Důraz budeme klást hlavně na:

-      zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči

-      zlepšení spolupráce mezi školou a ostatními subjekty

-      zlepšení docházky žáků do školy

-      snížení počtu neomluvených hodin

-      zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky

-      zvýšení odpovědnosti žáků za své chování a jednání

-      zajištění zdravého prostředí ve škole

-      dodržování školního řádu žáky

-      pravidelnou docházku do školy a včasné omlouvání nepřítomnosti rodiči

-      propagovat sport a mimoškolní činnost pro smysluplné trávení volného času

-      posilování zdravé sebedůvěry u žáků

-      respektování individuálních zvláštností a potřeb žáků

-      ukazovat možné životní perspektivy

-      zvýšení péče o žáky problémové

 

     Metody:

-      dotazník

-      anketa

-      test

-      rozhovor

-      beseda

-      pozorování

Analýza bude obsahovat:

-      informovanost žáků o rizikovém chování

-      vlastní názor žáků na rizikové chování

-      výskyt návykových látek ve škole

-      zkušenost s návykovou látkou

-      počet přestupků v souvislosti s rizikovým chováním

-      znalost problematiky a následků užívání návykových látek

-      znalost subjektů pracujících s drogově závislými

-      znalost subjektů pomáhajících obětem domácího násilí

-      znalost subjektů pomáhajících týraným a zneužívaným dětem

-      znalost postupů řešení problematiky v oblasti poruch příjmu potravy a sebepoškozování

 

Vlastní práce se žáky:

-      monitoring žáků s problémovým chováním a prospěchem

-      zvýšený dohled nad žáky s problémovým chováním

-      preventivní předcházení rizikového chování (v oblasti) :

-      modelové situace

-      ukázky

-      diskuze

-      zdravý životní styl (výživa, životospráva, sport,…)

-      drogy, alkohol, kouření aj. závislosti

-      výchova k toleranci

-      volný čas

-  partnerství, sexuální vztahy (prevence HIV,…)

-      kamarádství, vztahy v kolektivu,

-      spolupráce, komunikace

 

8.   Spolupráce s rodiči

-      dát konzultační hodiny

-      pravidelně informovat o chování a prospěchu žáků

-      využívat „ Radu rodičů „ a pravidelných třídních schůzek

-      podávat informace o akcích, pořádaných v rámci školy pro žáky i rodiče

-      jednat s rodiči okamžitě při výskytu RCH, doplnit jednání zápisem, vysvětlit problematiku RCH a  poradit možnosti dalšího řešení

-      využívat pomoc asistenta učitele při kontaktu s rodinou žáků

-      seznámit rodiče s „Krizovým plánem šikany“ ve škole a s náplní MPP, informovat je o postupu řešení při výskytu

některých forem RCH

-      dát informace o plánu šikany rodičům

-      informovat je o umístění všech dostupných informací postupu řešení šikany na naší škole na internetových stránkách školy a informovat je i o nových formách RCH u dětí a mládeže

-      informovat o školním řádu a jeho změnách, postupech při řešení výskytu některé z forem RCH

-      nabídnout rodičům možnost doučování pro prospěchově slabé žáky nebo pro žáky s velkou absencí

-      informovat rodiče o změnách v sociální politice a jejich důsledcích pro další život žáků, dbát na působení výchovného poradce a třídního učitele na žáky i rodiče v oblasti kariérového poradenství a možnosti uplatnění na trhu práce

-      informovat rodiče o akcích pořádaných školou, dát možnost rodičům účastnit se vyučovacích hodin u problémových žáků

-      prostřednictvím „Dne otevřených dveří“ nebo jiné akce, dát rodičům možnost prohlédnout si prostředí celé školy a nahlédnout i do její činnosti

 

9.   Spolupráce se subjekty

-      PPP Ústí nad Orlicí

-      SVP – Mimoza Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí

-      Policie ČR

-      Městská policie

-      MěÚ – OPD, OSPOD

-      HZS, Záchranná služba, záchytná stanice-ochránci přírody

-      ČSOP Zlatá studánka

-      Poliklinika

-      DDM Kamarád

-      AD- centrum – Stacionář

-      Domov důchodců

-      ÚSP Anenská Studánka

-      MěÚ – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

-      NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

-      Naděje

-      Záchranný kruh

-      MŠMT – prevence

-      VZP

-      Besip

 

    Postup a opatření při řešení jednotlivých druhů RCH:

 

    1. Kázeňská opatření v souladu s platnými právními předpisy:

 

         - napomenutí třídního učitele ( NTU )

         - důtka třídního učitele ( DTU )

         - důtka ředitele školy ( DŘŠ )

         - snížený stupeň z chování

 

     2. Postup řešení v souladu Metodického doporučení MŠMT

          a Minimálního preventivního programu ( MPP ) a Krizového

           plánu šikany:

 

    - oznámení na MěÚ – OSPOD

    - oznámení přestupkové komisi MěÚ – odbor právní

    - oznámení Městské policii

    - podání trestního oznámení Policii ČR

 

 3. Konkrétní postup řešení:

       ( Viz.: Krizový plán šikany, MPP )

      

     - rozhovor se žákem (žáky )

 - informovat rodiče

     - informovat metodika prevence – svolat TÝM – svolat               

             výchovnou komisi

     - konkrétní vyšetřování, řešení

          - provést zápis z jednání

          - spolupráce s rodinou, péče a poradenství

    

       4. Postup řešení u jednotlivých forem RCH:

 

 

 Návykové látky, drogy, alkohol, tabák

-      Při nálezu látky – odebrat, do obálky, krabičky, provést zápis

-      Zápis o nálezu:   1. popis látky

                                  2. množství

                                  3. obal

                                  4. místo a čas nálezu

                                  5. podpis svědka ( svědků )

 

 -   info Policii ČR ( ne městskou! )

 -   info rodičům žáka ( pokud je známý )

      ( info rodičům ve všech případech!!! )

 -  přivolání RZS

      ( při podezření na požití některé návykové látky, kromě

       tabáku )

   - vyšetřování, sepsání protokolu

       - doporučení kontaktu na odborníky ( zajistí metodik prevence )

 

Ohrožování mravní výchovy mládeže

( šíření pornografie, v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem )

    -    jednání se žákem

-      info rodičům, výchovná komise

-      u žáků nad 15 let - info policii ČR

 

Násilné chování, šikana

( viz. Krizový plán šikany )

-      rozhovor s informátory

-      rozhovor s agresory

-      svolání TÝMU – výchovné komise

-      informovat rodiče oběti

-      informovat rodiče agresora ( agresorů )

-      vlastní vyšetřování

-      práce se třídou

-      dle potřeby info: OSPOD

                                  PPP UO

                                  Policii ČR

     -   při ohrožení zdraví a života :   RZS

     - zajistit ochranu oběti

     - zajistit péči odborníků pro oběť i pro agresora ( agresory )

     - provést zápis

 

Vandalismus

-      jednání se žáky

-      jednání s rodiči – výchovná komise

-      vyčíslení škody, náhrada škody pachatelem

-      zápis

Xenofobie, rasismus, netolerance, aj.

-      jednání se žákem ( žáky )

-      jednání s rodiči – výchovná komise

-      práce se třídou ( multikulturní výchova ) – metodik prevence

-      interaktivní programy ve třídě ( PPP, Mimoza )

-      v případě trestného činu – info Policii ČR

-      zápis

 

Virtuální závislosti, kyberšikana, hoaxy, patologické hráčství

-      jednání se žákem ) žáky )

-      jednání s rodiči

-      kontakt na odborníky

-      v případě trestného činu – info Policii ČR

-      práce se třídou – interaktivní program

-      zápis

 

Divácké násilí, závislost na politickém nebo náboženském extremismu, sekty, EMO, aj.

-      jednání se žákem ( žáky )

-      jednání s rodiči ( při signálech, že se žák účastní těchto aktivit nebo tíhne k některému náboženskému nebo extremistickému hnutí, sektě )

-      doporučení a kontakt na odborníky

        ( další řešení není v kompetenci školy! )

-      zápis

 

Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování

-      jednání se žákem ( žáky ) – individuální řešení, přístup

-      jednání s rodiči

-      rada s odborníky a doporučení kontaktu rodičům

-      jde-li o ohrožení zdraví a života, je-li žák nebezpečný sobě nebo okolí – zajistit RZS

-      zápis

 

Záškoláctví

-      jednání se žákem ( žáky )

-      jednání s rodiči – výchovná komise ( nad 10 NH nebo podle

individuální potřeby při nižším počtu NH )

-      návrh nápravy – výchovné opatření

-      info OSPOD

-      info MěÚ – přestupková komise ( nad 25 NH )

-      zápis

 

Kriminalita, delikvence, krádeže

-      jednání se svědky ( informátory )

-      jednání se žákem ( žáky )

-      jednání s obětí ( pokud se jedná o trestný čin, přečin proti osobě, osobám )

-      info rodičům

-      info Policii ČR

-      info OSPOD

-      info MěÚ – přestupková komise

-      info PPP, Mimoza

-      práce s pachatelem ( pachateli ) – interaktivní programy

-      zápis

 

Rizikové chování v dopravě

-      jednání se žákem ( žáky )

-      info rodičům

-      info Policii ČR – podle závažnosti – individuální řešení

-      výchovná komise – opatření

-      v případě ohrožení zdraví, úrazu, ohrožení života – zajistit RZS

-      práce se třídou

-      zápis

 

Rizikové sexuální chování, pohlavní zneužívání

-      jednání se žákem ( žáky )      

-      jednání se svědky ( informátorem )

-      jednání s obětí

-      info rodičům

-      info Policii ČR

-      ochrana oběti

-      práce se třídou

-      zápis    

 

Domácí násilí a CAN

-      při podezření, že žák je vystaven takovému jednání -

-      informujeme ošetřujícího lékaře, OSPOD a Policii ČR

-      jednání se svědky ( informátorem )

-      jednání se žákem ( žáky ) – individuální přístup

-      kontakt na odbornou pomoc oběti – PPP

-      zápis

 

    Všechny postupy řešení jsou individuální, v jednotlivých případech postupujeme podle momentální situace a závažnosti případu, vždy ale se souladem s Metodickým doporučením MŠMT

 a MPP.

     

 10. Tradice školy, školní prostředí a propagace školy

     ( pravidelné, opakující se akce, jednorázové akce, projekty, exkurze,..)

 

Akce:

( které pořádáme nebo se jich účastníme )

-      Mezinárodní den 1. pomoci – přehlídka záchranných sborů

-      Výlov rybníka Třebovice, Opatov

-      Exkurze - místní firmy

-      Exkurze – Úřad práce Ústí nad Orlicí a Č. Třebová

-      Exkurze a besedy - policie státní a městská

-      Exkurze – SOU, OU a Praktická škola - Svitavy, Žamberk, Opočno, Č.Třebová, Chroustovice

-      Dny otevřených dveří jednotlivých SOU,OU a PŠ

-   Projektové dny – OU a PŠ Chroustovice

-   Burza škol Skalka

-      Recitační soutěž speciálních škol Moravská Třebová

-      Malá divadélka „ Kukátko“  – přehlídka - Moravská Třebová

-      Celoměstská akademie

-      Výstava vánočních tradic, betlémů, velikonočních tradic

-      Akademie spec. škol Ústí nad Orlicí

-      ČSOP – výroba krmítek, ručního papíru,…aj.dovednosti

-      Hry na ledě

-      Pohybem ke zdraví – pravidelné bruslení na zimním stadionu

-      Exkurze – městská knihovna

-      Den Země

-      Exkurze s programem – DD Kamarád, Domov důchodců, Dětský domov Svitavy, SVÚ Anenská Studánka

-      Týden sportu – akce města Česká Třebová

-      Třídní samostatné exkurze

-      Exkurze – Praha – hrad, parlament

-      Tvořivá odpoledne pro rodiče žáků – pletení košíků, vánoční

zvonky, malování na hedvábí, keramika, smaltované šperky,

skleněné šperky, Fimo – šperky, enkaustika

-      Program PARTNERSTVÍ – prevence kriminality – 2 měsíční cyklus ve spolupráci s DDM Kamarád

-      Sportovní turnaje – vybíjená, stolní tenis, malá kopaná, lehká atletika, floorball, běh na lyžích, střelba ze vzduchovky, nohejbal, futsall, SHM, fotbal

-      Taneční maraton

-      Ozdravný pobyt

-      Lyžařský výcvik

-      Plavecký výcvik

-      Drakiáda

-      Kuličkiáda

-      Honba za pokladem

-      Karneval

-      Rozloučení se školou

-      Cyklo-výlet

-      Opékání buřtů

-      Koncert hudebních skupin

-      Muzikoterapie

-      Projektové dny

-      Mlsání místo kouření – soutěž v kuchařském a cukrářském umění

-      Soutěž o nejhezčího sněhuláka

-      Filmové představení

-      Výlet za posledním sněhem

-      Jarní příroda – poznávací soutěž

-      Besip – dopravní soutěž

-      Malujeme proti drogám

-      Šikovné ruce – odpoledne plné práce

-      Sportovní odpoledne

-      Soutěž ve střelbě ze vzduchovky

-      Sportovní den loděnice Cakle

-      Lanový park  Peklák

-      Zájmový kroužek – hudební, taneční, PC, keramika

-      Projektové vyučování – Pes, Nohy, Pravěk, Egypt, Besip,Za ptačím zpěvem, Kapela, Keramické odpoledne, Škůdci, Domácí mazlíčci, Čert a Mikuláš, Česká Třebová, Zdravé zuby,

Ježci, Normální je nekouřit!

-      Výzdoba školy – vitríny, nástěnky

-      Superstar – pěvecká soutěž

-      Keltská vesnička

-      Školní družina a školní klub

-      Ekologický pobyt Oucmanice

-      Pálení Čarodějnic

-      Den otevřených dveří

-      The Action – multimediální představení

-      Drop In – preventivní pořady – projekt „Řekni drogám NE“

-      Aerobic – maratón

-      Prezentace školy na Krajském úřadě Pardubice

-      Romane Čhave

-      Mc Donalds Cup

-      Den rozmanitých činností SpŠ UO

-      Naučná stezka

 

Další propagace školy:

-   www stránky školy: www.zsprceskatrebova.webnode.cz

-   školní kronika

-   fotodokumentace

-   výzdoba školy

-   Českotřebovský zpravodaj

-   Orlické noviny

-   Orlický deník

-   Ročenka

-   prezentace v budově Úřadu Pardubického kraje

-   plakáty a letáky spádové oblasti Borek

-   prezentace na výstavách a akademiích pořádaných MěÚ

-   účast na regionálních soutěžích

-   Pardubický rozhlas

-  www stránky města Č.Třebová

-   DDM Kamarád

-   OIK, vysílání kabelové televize

 

11. Vzdělávání pedagogů

-      plán školení a seminářů – DVPP ( dle vlastního výběru se učitelé účastní, informují ostatní pedagogy a hodnotí)

-      samostudium

-      odborná literatura, internet

-      seznámení s krizovým plánem šikany

-      seznámení s novými formami RCH a postupy při jejich řešení

-      seznámení s materiály potřebné k plnění MPP podle ročníků

-      seznámení s postupy řešení jednotlivých forem RCH

-      filmotéka – preventivní filmy, videa, dokumenty

( materiály, informace a školení zajistí výchovný poradce

 a metodik prevence )

 

 12. Metody práce a materiály

-      hra, scénka, anketa, rozhovor, dotazník

-      výklad

-      výtvarné práce, slohové práce

-      samostatná práce - vyhledávání informací z tisku, z internetu

-      přednášky a besedy

-      osobnostní a dramatická výchova – soc. hry, modelové situace, role, obhajoba názoru

-      exkurze, sportovní soustředění, pobytové zájezdy, kurzy

-      metody soc. učení – komunikace prostřednictvím psychosomatické hry

-      diskuze a diskuze řízená

-      komponované pořady

-      skupinová práce

-      terapeutické skupiny

-      osvěta

-      nástěnky a vitríny

-      volno-časové aktivity, zájmové kroužky

-      video, TV, PC – film, ukázky příběhů (komiksy), výukové materiály

-      propagační materiály

-      odborná literatura

-      časopisy

-      videokazety

-      odborná literatura ve školní knihovně

-      výukové programy na PC

-      filmotéka z oblasti rizikového chování

-      Interaktivní programy ve třídě pořádané PPP

-      metodické doporučení MŠMT k primární prevenci RCH u dětí,

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – teorie,

prevence, možnosti řešení

-      volání naděje – projekt – „komiksy“ ( jednotlivé příběhy a modelové situace na PC a práce s nimi )

-      projektové vyučování

-      klub „Kamarád“ při ŠD – volnočasové aktivity

-      MPP realizovaný v rámci výuky – mezipředmětové vztahy

( Čj, D, Ch, Př, Z, Vo, Vz, PV, Aj, Kd, Vv, Tv, F, M

 

Český jazyk – komunikace a sloh

-      na modelových příkladech rozpoznávat pozitiva a negativa v         projevech chování lidí

-      mezilidské vztahy

-      telefonování

-      korespondence

-      komunikace verbální a neverbální

-      volný čas, záliby, koníčky

-      plány na prázdniny, do budoucna

-      čím chci být?

-      co chci v životě dokázat?

-      základní pojmy

-      správná výslovnost

-      čtení jednotlivých příběhů

-      vyhledávání RCH v textu

-      čtení z časopisů, odborné literatury

 

literární výchova

-      čtení

-      práce a její výsledek ( Defoe, Robinson), aj.

-      odborné články k RCH

 

Anglický jazyk

-      můj den, volný čas,

-    lidské tělo, zdraví, sport,

-      zdravá výživa

-      rodina

-      slovíčka

-      význam hospodářských zvířat, farmy

-      roční období – vliv na člověka

 

Matematika

-      slovní úlohy

-      finanční gramotnost, rozpočet

-      cena, měna, převody jednotek

-      výdělek, mzda, kolik peněz ušetřím, když nebudu kouřit, pít alkohol?Co si můžu koupit za určitou částku peněz?

-      Kolik lidí umře na následky kouření a užívání návykových látek?

-      Kolik procent populace je kuřáků, drogově závislých,…?¨

-      ankety, analýzy

-      Cena hracích automatů a hazardních her

 

Komunikační dovednosti

-      druhy komunikace

-      správné výrazy, psaní, čtení    

-      umění komunikace na internetu